פורסמו הדו"חות הכספיים של אופק לשנים 2012-2013

אופק - מייסדת הבנק בבעלות לקוחותיולקראת האסיפה הכללית, אופק מזמינה את חבריה לעיין בדו"חות הכספיים של האגודה לשנים 2012-2013. הדו"חות הכספיים הוכנו על ידי האגודה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ("IFRS"), וכן בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות. הדו"חות כוללים אינפורמציה על התנהלותה הכלכלית של אופק בשנתיים האחרונות (2012-2013): נתונים על הוצאות והכנסות, נתונים על הון האגודה, על הוצאות ההנהלה ועל משכורות.

כך למשל, מצויין בדו"חות כי בשנת 2012 הוציאה אופק כ-74,500 ש"ח, ואילו בשנת 2013 הוציאה כ-543,675 ש"ח. הדו"חות מפרטים גם במה הושקעו הכספים. כך למשל, מצוין בדו"חות כי במהלך השנה האחרונה נותבו הוצאותיה של אופק למספר אפיקים: 168,355 ש"ח הושקעו בשירותים מקצועיים, 76,845 ש"ח בפרסום ובגיוס חברים, 57,070 בשכר דירה ואחזקת המשרד, 186,921 ש"ח בשכר ונלוות, 1,345 בפחת, 8,140 ש"ח בהוצאות מימון, ו-45,002 הושקעו באפיקים אחרים. עוד עולה מהדו"ח כי בשנה הראשונה להקמתה, עבדו חברי הנהלת אופק, בין אם שמשו חברי ועד, ובין אם היו בעלי תפקיד ביצועי באגודה, בהתנדבות ולא קיבלו שכר על עבודתם.

נתון נוסף שניתן למצוא בדו"ח נוגע להכנסות ולהון שבידי אופק. הדו"חות מבהירים כי התמורה שמתקבלת על כל קניית מנייה מסווגת כ"הון מניות", ולפיכך, אינה נחשבת כהכנסה. משמעות הדבר, היא כי נכון ל-31.12.13 הסתכם סך ההון של האגודה בכ-1,112,825 ש"ח, אך סך כל הכנסותיה הוא 0.

הבאתם של הדו"חות הכספיים לאישור בפני האסיפה הכללית היא ביטוי לשניים מהערכים החשובים ביותר עליהם מושתתת אופק- שקיפות ודמוקרטיה. במובנים רבים, האסיפה הכללית מבטאת את ייחודה של אופק ואת ההבדל המרכזי בינה לבין הבנקים המסחריים: באופק יש לחברים זכות ויכולת להשפיע על הנעשה בבנק שלהם.

לצד הדו"חות הכספיים לשנים 2012-2013 יוצג במהלך האסיפה הכללית גם התקציב המיועד לשנים 2014-2015, ויובא גם הוא לאישור החברים. חלקו הראשון של התקציב מתייחס למחצית הראשונה של 2014 ומבוסס על פעילותה של אופק בפרק זמן זה. חלקו השני של התקציב מתייחס למחצית השנייה של 2014 וכן שנת הפעילות 2015. הבאת התקציב לאישור החברים ממחישה גם היא את ייחודה של אופק, כבנק המושתת על ערכים של שקיפות, הגינות, דמוקרטיה, ושיתופיות. התקציב שיובא לאישור החברים יפורסם גם הוא באתר האינטרנט של אופק במהלך הימים הקרובים.

להורדה ולעיון בדו"חות הכספיים:

דו"חות כספיים ליום 31 בדצמבר 2013

סקירת הועד המנהל של 'אופק' לשנת 2013

רוצה לשמוע עוד על אופק? השאר/י פרטים ונתקשר לספר לך הכל על הבנק בבעלות לקוחותיו: