תשובות לשאלות נפוצות

  אודות אופק

 1. כמה חברים אתם מתכוונים לגייס?

  להערכתנו 30,000 חברים יאפשרו לנו לפתוח את הבנק. כמובן שאחרי זה אנחנו מצפים שיצטרפו חברים רבים נוספים. אין מגבלה מספרית על גיוס חברים לאופק. כל המרבה הרי זה משובח.

 2. מה הוא קהל היעד שאליו אופק פונה?

  אופק פונה לכולם. אופק הוא הבנק של העם.

 3. האם אופק יהיה "בנק חברתי" ומה יהיה חברתי בו?

  בנק קואופרטיבי הוא בנק חברתי משום שהוא משנה את נקודת המבט על הפעילות הבנקאית. הוא שייך לחברים, הוא תומך בפעילות ריאלית במשק, הוא מפעיל תכניות חינוך פיננסי והוא חסר תאוות בצע אך עדיין עונה על כל הצרכים הנדרשים מבנק.

   

 4. מה היא אגודת אופק?

  אופק היא אגודה שיתופית בע"מ השייכת למספר הולך וגדל של חבריה. האגודה הוקמה בשנת 2012 במטרה לשנות את הכלכלה הישראלית על ידי הקמה של בנק קואופרטיבי.

 5. מדוע מוקם בנק אופק?

  מערכת הבנקאות הישראלית מאופיינת בריכוזיות גבוהה מאוד, בהיעדר תחרותית, ובשליטה כמעט מוחלטת  של מספר בנקים בודדים. המצב הזה רע מאד לכלכלה הישראלית כולה,  ובאופן פרטני לכל אחד ואחד ממשקי הבית והעסקים הקטנים בישראל.

  בנק אופק יהווה אלטרנטיבה אמיתית לבנקאות הריכוזית בישראל, משום שאינו מנסה להרוויח על חשבון לקוחותיו. בנק שמשנה את השיטה, משנה את השפה.

  הקמה של בנק "רגיל" נוסף הפועל לפי השיטה הקיימת לא תספיק. רק  שינוי השיטה יאפשר למוטט את הריכוזיות הבנקאית האיתנה בישראל ולשנות את המציאות. הקמת בנק קואופרטיבי היא האלטרנטיבה באמצעותה ניתן להביא את הבשורה.

   

 6. מתי יקום בנק אופק? 

  מסמך המתווה של בנק ישראל התפרסם ביוני 2014. במסמך מפורט לוח הזמנים להקמת הבנק. שלב א' נמשך 8 חודשים ומתחיל עם הגשת מסמכי בקשה מפורטת ותכנית עסקית. שלב ב' הוא שלב הקמת האגודה בפועל ונמשך 15 חודשים, עם סיומו מתקבל רשיון להפעלת הבנק.

  אנחנו מצפים לפתוח את שערי הבנק לפעילות מלאה במחצית השניה של שנת 2016.

 7. כמה חברים הצטרפו עד היום לאופק?

  מחודש אוקטובר 2013 אז התירה רשות ני"ע לאופק למכור מניות חברות ללא תשקיף, התחלנו בגיוס שקט של חברים. במסגרת הגיוס השקט, מפה לאוזן, הצטרפו למעלה מ-2,600 חברים.

  בתקופה הקרובה נתחיל בקמפיין גיוס נרחב על מנת להגביר את קצב המצטרפים.

 8. האם המדינה תומכת בהקמת בנק אופק? איך?

  בהחלט כן. בנק ישראל מבין כי יש לפתוח את ענף הבנקאות לתחרות עבור העסקים הקטנים ומשקי הבית.

  כך כתב המפקח על הבנקים בדו"ח לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות: "...הצוות רואה ביוזמה להקמת אגודת אשראי יוזמה חברתית ברוכה, שעשויה להרחיב את היצע האשראי במשק ולתרום לתחרות במערכת הבנקאית, וקורא להקמת אגודת אשראי בישראל. הפיקוח על הבנקים מתחייב ללוות יזמים שיפנו אליו בעניין זה, הן בבחינת התאמת הרגולציה עבור גוף זה והן במתן הדרכה מתאימה..."

  ואכן בתאריך 16 ביוני 2014 המפקח על הבנקים פירסם את המסמך המתווה את תהליך הרישוי וההקמה של אגודות בנקאיות בישראל. זוהי פריצת דרך היסטורית שכן פרסום המסמך,  מכונן באופן רשמי את הרישוי להפעלת בנקים קואופרטיבים בישראל. בעשורים האחרונים לא היה מתווה שכזה. כעת הוגדרה מסגרת רגולטורית ברורה להקמת בנק ("אגודה בנקאית"). המפקח על הבנקים הבהיר כי מטרת המסמך הוא להגביר את התחרות במשק על ידי הכנסת שחקנים נוספים לזירה הבנקאית, והדגיש כי המטרה המרכזית של האגודה הבנקאית  היא לשרת את חבריה ולא להשיא את רווחיה.

  פרסום המסמך על ידי בנק ישראל נעשה בתמיכת משרד האוצר ושר האוצר, משרד המשפטים ובעידוד וועדת הכלכלה של הכנסת.

   

   

 9. אחריות חברתית ודמוקרטיה

 10. האם האגודה תעסיק עובדי מיקור חוץ (עובדי קבלן) ?

  לא יועסקו עובדי קבלן בהתאם למדיניות האגודה.

 11. איך תיראה הדמוקרטיה הפנימית בבנק?

  המבנה הדמוקרטי נועד בראש ובראשונה לשמור על כך שהבנק יפעל לטובת לקוחותיו/חבריו וימנע מפעילויות שאינן תורמות ללקוחות הבנק. זה נוגע, למשל, למידת הסיכון שהבנק ייקח על עצמו וגם בשאלה איזה מוצרים הבנק יציע וכן עד כמה המוצרים שהוא יציע יהיו ברורים ומובנים ללקוחות. מאחר והבנק פועל לטובת חבריו - שקיפות הופכת להיות ערך משמעותי שיש להקפיד עליו.

  נקודות נוספות בהיבט הדמוקרטי של תפעול הבנק קשורות לאופן העסקת העובדים ושכר המנהלים, שגם בנושאים אלו לעמדת חברי האגודה יש השפעה.

  היבטים אלו מחייבים שהאינטרס של חברי האגודה יהיה דומיננטי בפעילות הבנק היומיומית. לשם כך קולם של חברי האגודה צריך להישמע.

  בימים אלו אנו בוחנים אפשרויות שונות באשר לעיצוב המבנה הדמוקרטי של האגודה. פתרון בכיוון אחד הוא להשתמש באינטרנט כאמצעי לבירור עמדות בנושאים שונים ולקבלת משוב מיידי מחברי האגודה. עם זאת, לשם קבלת החלטות מקצועיות יותר אנו מתכוונים לפעול במקביל גם במודל של נציגות נבחרת של חברי האגודה, שיוכשרו לשם כך וישמשו בתור מייצגי האינטרסים של החברים כלפי הנהלת הבנק, יפקחו על שמירת האינטרסים של החברים וידאגו למימוש ערכי האגודה בדרך פעילותה. אותה נציגות גם תביא החלטות מהותיות ועקרוניות לאישור רחב בפני כלל חברי האגודה.

   

   

 12. איזה החלטות יובאו בפני אסיפת החברים, ואילו יהיו נתונות לשיקול הדרג המקצועי?

  במהלך גיבוש המודל הדמוקרטי בחנו מודלים שונים ממדינות שונות בעולם ומקואופרטיבים שונים. אחד העקרונות שאנחנו חושבים שיהיה נכון גם לנו הוא שככל שההחלטה שמתקבלת יותר עקרונית ומהותית היא תובא בפני כלל חברי האגודה. החלטות מקצועיות נקודתיות ופרטניות יובאו לדרגים המקצועיים שידרשו לפעול בהתאם לעקרונות שהוגדרו על ידי כלל חברי האגודה. מובן שיתקיימו גם מוסדות פיקוח וביקורת שונים שיוודאו כי ההחלטות המקצועיות מתקבלות בהתאם לעקרונות שהוגדרו על ידי חברי האגודה. כמובן שכל ההחלטות הבנקאיות תהיינה מקצועיות וכפופות לרגולציה של בנק ישראל.

   

   

   

 13. איך מתבצעת ההצבעה בפועל ובאילו נושאים

  הנושא עדיין בגיבוש על ידי צוות הדמוקרטיה שלנו. אנחנו בוחנים הן הצבעה באינטרנט והן באסיפות מקומיות.

 14. אלו מנגנוני בקרה יש על ההנהלה והבנק בכלל

  הבנק יהיה מפוקח בעיקר על ידי המפקח על הבנקים. בנוסף יש לאופק ועדת ביקורת, מבקר פנים, ועד מנהל. תפקידם של כל הגופים הללו הוא לפקח על פעילות ההנהלה והבנק.

   

 15. מה קורה במידה והניהול של הבנק כושל? מי אחראי על הדחת הדרג המנהל

  על פי המבנה המתוכנן (שטרם אושר), החברים בוחרים נציגים למעין "אסיפת נציגים" שהיא זו שאחראית למנות ולפטר את הדרג הממונה.

 16. כיצד תמנעו מצב של "שלטון מנהלים" בבנק?

  המסגרת הדמוקרטית נועדה לשמור על האינטרסים של חברי האגודה בהיבטים שונים. בקואופרטיב, ובעיקר בקואופרטיב עם עשרות אלפי חברים - עלול להיווצר מצב שבו מתקיים נתק בין ההנהלה לבין חברי האגודה. התופעה מכונה לעיתים "אדישות רציונאלית" או "שלטון מנהלים". אנחנו בוחנים דרכים שונות על מנת לצמצם את החשש ולהגביר את מעורבות החברים בפעילות האגודה.

  מודל "סטנדרטי" של אגודה שיתופית פועל באמצעות שני גופים - אסיפה כללית וועד מנהל. על מנת להגביר את מעורבות החברים בפעילות האגודה אנחנו בוחנים מודלים של הקמת גופים נוספים, מצומצמים יותר של חברי האגודה, שיוכלו להתכנס בתדירות סבירה ויעסקו בהתווית כיוון, פיקוח וביקורת על הנהלת הבנק.

   

   

 17. איזו מידת השפעה תהיה לכל בעל מניה?

  העקרון הבסיסי באגודה היא שלכל אחד - קול אחד. באגודה שיתופית של עשרות אלפי חברים, כל אחד/ת י/תוכל לבחור את מידת המעורבות המתאימה לו/ה. בעלי המניות יוכלו להשתתף מעת לעת בהבעת עמדה זריזה בשאלה שתופנה אליהם באמצעות רשת האינטרנט, ומנגד, בעל מניה גם יוכל להשתתף בעיצוב דרכה של האגודה, בגיבוש הקו הערכי ובפיקוח על אופן פעילותה - או באמצעות העמדת עצמו לבחירה לנציגות נבחרת שתפקח על פעילות האגודה או באמצעות העברת הצעות ונושאים לשיפור לגופי הביצוע.

  בנוסף, יתכן וחלק מפעילות האגודה יופעל באמצעות חברים מתנדבים, למשל במסגרת של ליווי כלכלי של משפחות שיבקשו ייעוץ.

 18. מה מדיניות השכר של האגודה?

  אופק תתגמל את עובדיה בשכר ראוי והוגן. על פי תקנון האגודה השיתופית אופק, מדיניות השכר של האגודה תהיה כזו שתקבע יחס סביר בין גובה שכר העובד הבכיר ביותר בבנק לבין העובד בעל השכר הנמוך ביותר. בהחלטת ועד ההנהלה של אופק נקבע כי יחס זה יעמוד סביב 1:10, וזאת בכפוף למדיניות השכר של הבנק אשר נמצאת בניסוח בימים אלה על ידי צוות מקצועי חיצוני לאגודה.

  יחס זה יכתיב שכר הוגן לכל העובדים באופק וימנע אפשרות לשכר מופרז ומוגזם לבכירי הבנק.

   

 19. איך תמנעו "קנייה קבוצתית" והשתלטות על הבנק של קבוצות מאורגנות / טייקונים?

  על פניו, עולה חשש כי אדם או קבוצה קטנה עלול/ה להשתלט על פעילות האגודה ולשלוט בבנק. אנו נערכים למנוע מצבים כאלו על ידי שמירה על מנגנוני דמוקרטיה שקופים ונגישים לכלל חברי האגודה ויצירת סעיפים בתקנון האגודה שמונעים מחברי האגודה להיות בעלים של יותר ממניה אחת.

  מאחורי כל מניית חברות יש שם, מספר תעודת זהות וחתימה על טופס הצטרפות. מאחר ומספר החברים באופק צפוי להיות עשרות אלפים כבר בתחילת הדרך ולגדול למאות אלפים בהמשך, איננו צופים השתלטות קבוצות ומודל קבלת ההחלטות הדמוקרטי שלנו תומך בכך.

 20. לפי איזה תקנון האגודה פועלת כעת? 

  הנוסח המלא והמחייב של הזכויות והחובות של בעלי מניות החברות ב“אופק”, מטרות ואופן הפעילות של "אופק” - מצוי בתקנון ההתאגדות של אופק, שהינו התקנון המקורי על פיו התאגדה ונרשמה אופק במשרדי רשם האגודות השיתופיות.
  חשוב לנו לציין, כי בימים אלה אנו שוקדים על נוסחו הסופי של תקנון ההתאגדות של “אופק” ומצויים בדיונים מתקדמים מול רשם האגודות השיתופיות והמפקח על הבנקים במטרה לקבל אישורם לנוסח זה. טיוטת התקנון המתוקן, הכוללת את התיקונים המוצעים מופיע כאן. התקנון המתוקן יכנס לתוקפו רק עם אישורו של רשם האגודות השיתופיות ושל האסיפה הכללית של “אופק” בהחלטה שתתקבל ברוב הקבוע בפקודת האגודות השיתופיות. מכיוון שאנו נמצאים בעיצומו של תהליך התיקון, אנו מקווים שהוא יתקבל כלשונו.

   

 21. כיצד ניתן לשנות את תקנון אופק?

  תקנון אופק ניתן לשינוי בהתקיים שני תנאים מצטברים: א. קבלת החלטה מיוחדת לתיקון התקנון ע"י האסיפה הכללית של חברי האגודה. ב. קבלת אישור רשם האגודות לתיקון התקנון. אופק הגישה בקשה לרשם האגודות לאשר את טיוטת תקנון אופק בהתאם לתקנה 7 (ג) לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976. לאחר קבלת אישור הרשם, יובא התקנון המתוקן לאישור האסיפה הכללית. 

 22. כיצד יתקבלו ההחלטות בבנק?

  כמו בכל ארגון, הנהלת הבנק היא זו שבאחריותה המקצועית ובסמכותה לקבל החלטות ניהוליות שוטפות.  

  בנק קואופרטיבי מתנהל תחת העקרון של "לכל אחד קול אחד". תחת עקרון זה בוחרים חברי האגודה את הנהלת הבנק (בפיקוח בנק ישראל). נושאים עקרוניים לדיון והחלטה יובאו על ידי ההנהלה לאסיפת החברים.

 23. בנקאות קואופרטיבית

 24. מה ההבדל בין בנק קואופרטיבי ואגודת אשראי (Credit Union)?

  שני הגופים הם גופים בנקאיים שנמצאים בבעלות הלקוחות. עיקר ההבדל הוא במבנה הרגולציה. מעבר לכך, בנק קואופרטיבי בדרך כלל גדול יותר ונותן מענה לכלל הציבור (ולעיתים אף משרת לקוחות שאינם חברי הבנק) ואילו גדלם של איגודי אשראי נע בין כמה אלפי חברים לכמה מיליוני חברים ומשרתים ציבור שיש לו מכנה משותף (כגון: איגוד האשראי של הצי האמריקאי או איגוד האשראי של עובדי אוניברסיטה מסוימת). 

 25. למה לא היו בישראל בנקים בבעלות לקוחותיהם עד היום?

  למעשה, עם קום המדינה כ-20% מהבנקאות היתה בבעלות הלקוחות במסגרת אגודות אשראי. שני גורמים מרכזיים הביאו לסגירת האגודות ורכישתן על ידי הבנקים הגדולים: ראשית, בנק ישראל הכביד את הרגולציה באופן שנתן יתרון משמעותי לבנקים הגדולים. שנית, בעבר, מדינת ישראל העניקה אשראי מכוון (למגזרים וענפים) דרך הבנקים המסחריים ולא דרך אגודות האשראי. מכיוון שבאותה תקופה האשראי המכוון היה חלק גדול מהאשראי במשק, נפגעו מאוד היקפי הפעילות של האגודות.

  הגורם הראשון השתנה במהלך המשבר הפיננסי והיום בנק ישראל מאוד מעוניין בכניסת בנקים בבעלות לקוחותיהם למשק, בגלל הרצון ליצור מגוון. לראייה, ניתן לראות את קריאתו החד משמעית של המפקח על הבנקים מר דודו זקן בדו"ח שפרסם במאי 2013, להקמת אגודות אשראי. בדו"ח זה, מבהיר זקן כי הוא רואה בהקמתן של אגודות אשראי יוזמה חברתית – כלכלית מבורכת וכי הוא מתחייב לסייע ולתמוך  ביוזמה כזו בכל הקשור לרגולציה והדרכה מתאימה.

 26. מהו בנק בבעלות לקוחותיו?

  • בנק בבעלות לקוחותיו שייך לחבריו, כך שהם הבעלים והלקוחות של הבנק בעת ובעונה אחת- אין בעל שליטה.
  • מטרות הבנק הם מקסום רווחת הלקוח, ולא מקסום רווחי הבעלים. 
  • בנק בבעלות לקוחותיו הוא בנק לכל דבר ועניין, וכמו כל בנק אחר יפעל תחת הפיקוח של המפקח על הבנקים.
  • לבנק מבנה עסקי יציב, הנובע ממתן אשראי מגוון ומפוזר ומתיאבון סיכון מוגבל.
  • סל המוצרים של הבנק יכלול חשבונות עו"ש, פיקדונות, הלוואות, כרטיס אשראי, פעילות במט"ח ועוד.
  • לבנק אחריות חברתית בפיתוח כלכלה ריאלית, בחינוך פיננסי ובעיקר- במתן גישה לשירותים פיננסים ובצורת התנהלות שקופה והוגנת הן עם עובדיו והן עם לקוחותיו.

   

 27. כיצד בנק בבעלות לקוחותיו מאפשר בנקאות זולה?

  1.      ראשית, ניתן להוזיל עלויות הודות למבנה הייחודי אשר במסגרתו אין בעל שליטה המצפה למיקסום הרווחים על השקעתו. אותם רווחים שבבנק מסחרי מחולקים לבעל השליטה ולבעלי המניות, מוחזרים בבנק הקואופרטיבי לבעלים שהם גם הלקוחות, בצורה של הטבות על הפעילות הבנקאית שלהם.

  2.      יעילות תפעולית - בנק בבעלות לקוחותיו אינו נושא על גבו היסטוריה תפעולית ארוכת שנים. הבנק יקום על בסיס טכנולוגיות שיאפשרו חיסכון ניכר בעלויות.

  3.      עלויות שכר סבירות - הבנק יעניק שכר הוגן ולא מוגזם לכל עובדיו. ישמר יחס סביר בין גובה שכר העובד הבכיר ביותר בבנק לבין העובד בעל השכר הנמוך ביותר. בבנק אופק לא יהיו מצנחי זהב למנהלים הפורשים, במימון הלקוחות.

  4.      מניעת סבסוד צולב – בבנקאות הרגילה, משקי הבית והעסקים הקטנים זוכים לתנאים נחותים מאלו להם זוכות חברות הענק. משקי בית אינם יכולים לגייס אשראי בחו"ל ולכן אינם נהנים מתחרות הגלובלית בתחום האשראי. מצב זה יוצר בפועל שתי קבוצות של לקוחות, כאשר הקבוצה החלשה יותר (משקי הבית והעסקים הקטנים) למעשה מסבסדת את הקבוצה החזקה. בבנק שאנו מקימים לא יהיו  לקוחות חזקים יותר או פחות. העובדה כי הבנק יציע שירותים ליחידים, משקי בית ועסקים קטנים בלבד-  תמנע אפשרות להיווצרותו של סבסוד צולב.

 28. האם בנק בבעלות לקוחותיו הוא המצאה ישראלית?

  לא. מדובר בהמצאה אירופאית במקור. בנקים בבעלות לקוחותיהם פועלים בהצלחה בעולם החל מאמצע המאה ה-19, אז הוקם בגרמניה הבנק הקואופרטיבי הראשון.

  מעטים יודעים, למשל, כי לעשרות מיליוני אמריקאים יש חשבון בבנק במודל קואופרטיבי (בארה"ב הם מכונים "איגודי אשראי") ביניהם סטנלי פישר, שהיה עד לא מזמן נגיד בנק ישראל. באיגוד הבנקים הקואופרטיבים האירופי חברים 24 בנקים וארגוני גג ארציים של בנקים קואופרטיביים שמעסיקים 850 אלף עובדים ומשרתים 215 מליון לקוחות.

  ככלל, בנקים בבעלות לקוחותיהם הם יציבים ובטוחים יותר מהבנקים הפרטיים. המשבר הפיננסי שהחל ב-2008 כמעט ולא פגע בבנקים האלו, והם לא נזקקו לסיוע ממשלתי, בניגוד לבנקים הפרטיים. הסיבה לכך היא שמדיניות ההשקעות של בנקים בבעלות לקוחותיהם היא אחראית ושקולה הרבה יותר, בשל מודל הבעלות שלהם. בנקים אלה הם בבעלות לקוחותיהם ועובדים רק עבורם ולכן אין להם צורך לקחת סיכונים מוגברים כדי להשיג עוד ועוד רווחים. הם צריכים להיות רווחיים במידה כזו שתאפשר את יציבותם הפיננסית ותאפשר להם להציע תנאים אטרקטיביים ללקוחותיהם.

  לאחר שהמודל הזה הוכח כמוצלח, רווחי ובטוח בכל העולם, גם לישראלים מגיע.

 29. הבנק העתיד לקום

 30. אילו מוצרים בנקאיים הבנק יציע ללקוחותיו?

  נושא המוצרים הוא נושא מהותי. מחד, אנחנו בנק קמעונאי ולכן איננו זקוקים למוצרים לטובת חברות ענק אלא מוצרים מותאמים למשקי בית, למגזרים מסוימים בתוך משקי הבית (למשל סטודנטים) לעסקים קטנים ולתת מגזרים (כמו עמותות). האישור למוצרים יינתן על ידי בנק ישראל מתוך כוונה להקטין את החשיפה לסיכון, אולם ניתן כבר היום להגיד כי בין המוצרים יהיו: חשבונות עו"ש ותשלומים, פיקדונות, הלוואות, סחר במט"ח. אנחנו פועלים גם לספק אפשרות למסחר בשוק ההון. מוצרים אלו מהווים את  רוב רובה של הפעילות הבנקאית של משקי הבית.

 31. האם יהיו לבנק סניפים?

  הנושא הזה נמצא בדיונים פנימיים אצלנו וכן מול הרגולטור. המטרה של אופק היא להיות בנק יעיל, בנק המבוסס בעיקרו על פלטפורמת פעילות אינטרנטית שיאפשר להציע שירותים בנקאים בתמחור אטרקטיבי. יחד עם זאת, יהיו לבנק סניפים, אם כי לא במודל המוכר אלא במודל חסכוני ויעיל יותר שיאושר גם על-ידי המפקח על הבנקים.

 32. מה יהיה שיעור הריביות והעמלות בבנק?

  זו שאלה שעוד מוקדם לתת עליה תשובה, אך אנחנו שואפים למודל שיציע בדומה לתעריפים בעולם כמה שפחות עמלות (אם בכלל) וריביות טובות בשיעור של עד 25% ביחס לבנקאות המסחרית.

 33. מה זה יחס הלימות הון?

  הלימות הון היא היחס בין ההון העצמי של הבנק לבין כמות האשראי אותו הבנק יכול להציע ללקוחותיו. זהו אינו יחס הנזילות. יחס הנזילות הוא היחס בין הכסף הנזיל של הבנק לבין התחייבויותיו.

 34. האם תציעו משכנתאות?

  הבנק הקואופרטיבי מתכוון לענות על כל הצרכים הבנקאיים של חבריו. עם זאת, לתחום המשכנתאות דרישות הון כבדות. לשמחת כולנו, בתחום המשכנתאות כבר יש תחרות משמעותית ממנה נהנים הצרכנים, לכן לא ניכנס לתחום זה בשלבים המוקדמים.

   

 35. למה לא ללכת לבנק קטן שמציע היום תנאים אטרקטיביים?

  סטטיסטית, אנשים לא עוברים לבנקים הקטנים. לטענתם, "זה עוד מאותו הדבר –היום ישנו מבצע הנותן תנאים טובים, ומחר יתנו תנאים פחות טובים. בשביל זה לא שווה לעבור".

  לכן חשוב מאד לשנות את השיטה. נדידת הלקוחות תהיה עניין טבעי, ולא רק חישוב תועלתי, כאשר הבנק הוא בבעלות לקוחותיו.

 36. עד כמה התעריפים יהיו טובים יותר?

  בנקים במודל קואופרטיבי ברחבי העולם מציעים עלויות בנקאיות מוזלות (עמלות עו"ש, ריביות על הלוואות, עלויות המרה וכו') וריביות אטרקטיביות יותר בכ-25% מבנקים מסחריים הן על פיקדונות והן על אשראים. לשם אנו שואפים.

 37. האם צריך לקנות שתי מניות חברות בשביל שני בני הזוג?

  לצורך פתיחת חשבון משותף אין צורך בכך. צריך שלפחות אחד מבעלי החשבון יהיה חבר באופק. עם זאת, אין זה אפשרי כי שני אנשים יהיו בעלי מניה אחת. מניית החברות מבטאת חברות באגודה שיתופית שהיא אישית.

 38. האם תאגידים גדולים יכולים לדרוש תנאים מועדפים?

  לכל חבר/ה קול אחד, ותאגיד הוא חבר ככל אדם שהצטרף. אגב, תאגיד יכול להצטרף רק במידה ועומד בהגדרת "עסק קטן" של משרד התמ"ת, נכון להיום מדובר במחזור עסקים של עד 25 מליון ש"ח בשנה.

 39. מה האחריות של החברים להפסדים של הבנק, במידה ויהיו כאלה?

  אופק היא אגודה שיתופית בע"מ. ולכן החברים בה אחראים רק עד גובה השקעתם באגודה ולא יותר (3,000 ₪).

 40. האם הבנק יהיה רווחי? מאיפה יגיע הכסף?

  עסק קואופרטיבי הוא עסק לכל דבר ועניין. בוודאי כאשר מדובר על בנק עליו להיות יציב ועליו להיות מנוהל באופן אחראי. ההכנסות יבואו מהפעילות השוטפת כמו בכל בנק. ההבדל הוא שכדי להפעיל את הבנק, וללא בעלים חיצוניים, אפשר להסתפק בהכנסות צנועות יותר. ככל שהבנק יעל יותר, כך השירותים הבנקאיים בו יהיו זולים יותר.

   

 41. האם הבנק יחלק דיבידנדים?

  מניית החברות באגודה אינה מזכה בדיבידנדים. היתרון ברכישתה הינו הזכאות לפתוח חשבון בבנק והאפשרות להשפיע על עיקרי התנהלותו כאחד מהבעלים. רק מי שי/תהיה בעל/ת מניית חברות י/תוכל להיות לקוח/ה של הבנק הקואופרטיבי וליהנות מהתנאים שהוא יציע.

  כל הרווחים של הבנק ישמשו לשתי מטרות בלבד: האחת, חיזוק בסיס ההון של הבנק, כדי לשמור על יציבותו הפיננסית, והשניה - הטבת התנאים ללקוחות (שהם גם הבעלים) והוזלת עלויות בנקאיות. העובדה שמניית החברות אינה מזכה בדיבידנד היתה אחד התנאים בגינם קיבלה אופק אישור מקדמי מהרשות לניירות ערך לגייס הון מהציבור ללא צורך בפרסום תשקיף. ייתכן שתנאי זה יוסר בהמשך הדרך.

  בכל מקרה, בבנק קואופרטיבי, הרווחים (כלומר ההכנסות העודפות מפעילות) חוזרים ללקוחות ואינם נכנסים לכיסם של בעלים חיצוניים (אין בעלים חיצוניים).

   

 42. יש לי כסף ואני מקבל/ת תנאים מצוינים בבנק שלי. למה לעבור לבנק בבעלות לקוחותיו?

  בנק בבעלות לקוחותיו יוכל להציע תנאים טובים יותר גם ללקוחות אמידים, גם למחזיקי פקדונות בבנקים. מרווח האשראי קיים גם בצד הלווה וגם בצד המלווה.

  יחד עם זאת, נכון, הצדק איתך- ככל שבעל החשבון עשיר יותר (ובעיקר, אם הוא לוקח פחות אשראי) ייתכן שהוא זוכה לתנאים טובים יותר מאחרים בבנקאות הרגילה. במצב כזה, ייתכן שהוא עשוי להיות אדיש למעבר בנק.

  יחד עם זאת, כדאי להדגיש, שאנו מקימים בנק בבעלות לקוחותיו גם עבור הדורות הבאים, על מנת שלהם תהיה אלטרנטיבה בנקאית הוגנת. לכן, גם אם יש לך תנאים טובים בבנק הנוכחי שלי, כדאי לך להצטרף לאופק ולאפשר לשינוי להתרחש.

   

   

   

 43. לכשיקום הבנק, האם הכסף המנוהל בחשבון שלי בטוח ?

  ככל בנק, גם הבנק הקואופרטיבי יהיה כפוף לכל אמנות הבנקאות הבינלאומיות ולכל דרישות הפיקוח על הבנקים בישראל, וייהנה מהתמיכה והסיוע שמעניק בנק ישראל לבנקים המסחריים בעת הצורך. (בישראל, בשונה ממדינות אחרות בעולם, אין ביטוח פקדונות ממשלתי, אבל בכל הפעמים בהן כשל בנק בישראל הממשלה נכנסה לנעלי הבנק והבטיחה את כספם של המפקידים.) בהקשר זה ראוי לציין כי הבנקים הקואופרטיביים מאופיינים ביציבות פיננסית גבוהה בהרבה מאלה המסחריים. המשבר הפיננסי שהחל בשנת 2008, למשל, כמעט שלא פגע בבנקים הקואופרטיביים והם לא נזקקו לסיוע ממשלתי.

 44. האם אני אוכל למשוך כסף בכספומט?

  כן, חברי הבנק יוכלו למשוך כסף בכל כספומט באותה הדרך בה הם עושים זאת כיום. העובדה כי פעילות הבנק תתבסס בעיקר על תשתית אינטרנטית, לא תפגע ביכולותיהם של לקוחות הבנק למשוך כסף בכספומט, כפי שהם נוהגים לעשות היום. 

 45. הצטרפות לאופק

 46. כיצד מצטרפים ?

  רוכשים מניית חברות באגודה השיתופית בשווי 3,000 ₪.

  הסכום מורכב משני מרכיבים: 1,000 ₪ מופקדים בחשבון אופק ומיועדים לפעילות ההקמה השוטפת. 2,000 ₪ מועברים לחשבון נאמנות חיצוני. כלומר, רכישת מניית חברות לפני שהבנק קם מעמידה בסיכון 1,000 ₪. שכן במידה ותהליך ההקמה לא יצליח, הכספים שנותרו בחשבון הנאמנות יוחזרו לחברים. חשוב לציין, כי עם התקדמות התכנית העסקית שתאושר על ידי המפקח על הבנקים, ניתן יהיה להשתמש בכספי הנאמנות לטובת שלבי ההקמה המתקדמים, מערכות מיחשוב וההון העצמי של הבנק. בכל מקרה, כל סכום ישוחרר מחשבון הנאמנות אך ורק בכפוף לאישור אסיפת החברים.  

   

 47. האם כל אדם יכול לרכוש מניה?

  כן. כל אדם בוגר (מעל גיל 18) שעל פי חוק רשאי לפתוח חשבון בארץ. אגב, לא רק אזרחי ישראל.

 48. מהם אמצעי ודרכי התשלום לרכישת מניה? 

  ניתן לרכוש מנייה דרך אתר האינטרנט, או טלפונית- דרך מוקד גיוס החברים :

  • כרטיס אשראי (עדיין לא מקבלים אמריקן אקספרס).
  • העברה בנקאית למספר חשבון 52780040  סניף 807  בנק לאומי מספר 10 לפקודת אופק -אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ.
  • שיק אותו יש לשלוח לכתובת ת.ד 33487 תל אביב מיקוד (לא חובה) 6133401  לכבוד אופק -אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ.
 49. אתם אומרים שאתם בנק לחלשים, אבל מי שחלש באמת לא יוכל להצטרף אליכם

  בתקופת ההקמה קהל היעד של אופק הוא אכן מי שמעוניין ומסוגל לרכוש מניה בשווי  3,000 ₪, וזאת מבלי לזכות בתמורה מיידית עבור כספו. בתום תקופת ההקמה, כלומר לאחר שיקום הבנק, יהיה קל יותר להראות כי רכישת מנייה היא פעולה כלכלית וכדאית עבור כולם. הסכום נקבע רק מתוך הערכה שהוא יאפשר את הקמת הבנק. 

 50. קניתי מניית חברות באופק: מה עכשיו?

  עכשיו הנך שותף/ה בהקמת הבנק הקואופרטיבי הישראלי. תעודת מניה תישלח לביתך בקרוב, ומעתה והלאה יישלחו לדוא"ל שלך עדכונים שוטפים. כשותף/ה, נשמח אם תארגן/י מפגש למתעניינים. כל אחד/ת מאיתנו יכול/ה לקרב אותנו אל היעד.

 51. איך אני יכול/ה לארגן חוג בית לטובת אופק?

  היכנס/י לאתר האינטרנט של אופק והשאר/השאירי פרטיך שם.

 52. תוך כמה זמן אחזיר את ה- 3,000 ₪ ששילמתי עבור המניה בעזרת חיסכון על עמלות וריביות?

  ראשית, 3,000 השקלים ששילמת לא הולכים לשום מקום. את/ה מחזיק מניה של אופק בשווי 3,000 ש"ח.

  וועדת טרכטנברג האירה כי העלות העודפת לכל משק בית כתוצאה מהיעדר תחרותיות בענף הבנקאות היא בממוצע 3,000 ₪ בשנה. הסכום מורכב גם ממחיר העמלות וגם מהריבית הגבוהה על הלוואות ונמוכה על חסכונות. לדוגמה, הפחתה של אחוז בודד בריבית על הלוואה שנתית של 100,000 ₪ חוסכת ללווה 1,000 ₪. בשל העובדה כי לכל לקוח/ה היקף פעילות אחר, יהיה זה לא מקצועי מצדנו לספק תשובה חד משמעית לשאלה הזו. 

 53. האם אפשר להוריש את המניה?

  החברות באגודה שיתופית היא אישית ואינה ניתנת להעברה. עם מותו של חבר/ת “אופק”, תפדה “אופק” את מנייתו/ה ליורשיו/ה החוקיים תוך 12 חודשים ממועד פטירתו/ה.

   

 54. האם ניתן יהיה למכור את המניה בעתיד?

  חבר/ה שרוצה להפסיק את חברותו/ה באגודה י/תבקש לפדות את מנייתו/ה. גובה הפדיון יהיה בהתאם להנחיות בנק ישראל. יש לציין כי המניה אינה נסחרת, כלומר אי אפשר להעבירה לאחר.

 55. מה מקנה לי מניית החברות באופק?

  מניית החברות מקנה לבעליה זכות הצבעה בעת קבלת ההחלטות באופק, כחלק מההתנהלות הדמוקרטית של הבנק, על פי העיקרון של "לכל חבר קול אחד". חשוב להדגיש שהמניה משקפת חברות אישית באופק. לפיכך היא אינה סחירה ואינה ניתנת למכירה או להעברה לאדם אחר. כאשר יוקם הבנק, יוכלו החברים להעביר את פעולותיהם הכספיות לבנק ורק הם יוכלו להנות מיתרונותיו.

 56. האם ניתן לחלק את רכישת מניית החברות לתשלומים?

  כן, ניתן לרכוש מניית חברות באופק בתשלומים- עד עשרה תשלומים.

 57. 3,000 שקל זה די הרבה, לא?

  לפי ועדת טרכטנברג, הגברת התחרות בענף הבנקאות עשוייה להביא לחסכון של כ-3,000 שקלים בשנה בממוצע לכל משק בית. על ידי השקעה חד פעמית של 3,000 שקלים במניית אופק, יוכל בעתיד כל משק בית ועסק קטן לחסוך אלפי שקלים. 

 58. מדוע חשוב להצטרף לאופק היום ולא לחכות שיוקם הבנק? 

  תהליך ההקמה של הבנק נותן לציבור אפשרות לקחת את גורלו בידיו ולשנות את פני ענף הבנקאות הישראלי. הצלחת המהלך תלויה במידה רבה בהתגייסות הציבור. המודל של הבנק הקואופרטיבי, מתוך הגדרתו ותכלית קיומו, אינו מבוסס על בעל הון שישקיע בו את ההון ההתחלתי. הבנק הקואופרטיבי הינו בנק בבעלות הציבור, לכן התגייסות הציבור חיונית לעצם הקמת הבנק. ללא הציבור לא יוכל הבנק לקום, וניוותר עם המערכת הבנקאית המסחרית הריכוזית המוכרת לנו כיום. 

  כל אחד צריך לראות עצמו כאילו הוא המצטרף הראשון, כאילו רק אצלו טמונה ההזדמנות לשינוי פני ענף הבנקאות הישראלי.

 59. מה ארוויח אם אצטרף לאופק?

  הרווח של המצטרפים ל"אופק" הוא רווח כפול: הרווח הראשוןלהיות שותפים למהלך של שינוי חברתי משמעותי, למען חברה שוויונית וצודקת יותר. הרווח השני יבוא לידי ביטוי לאחר  שיוקם הבנק, אז יוכלו החברים בו להינות מעמלות מופחתות וממרווחי אשראי טובים יותר מאלו העומדים לרשותם היום.